Zarządzeniem Nr 147.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Sobótka, określono termin przeprowadzenia wyborów.

W Sulistrowicach wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na lata 2019-2024 odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. (piątek) o godzinie 17.00 na terenie Świetlicy. 

Sołtys wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

W wyborze sołtysa może brać udział każdy, kto ukończył 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze danego sołectwa.

Stały mieszkaniec sołectwa to osoba, która przebywa w danej miejscowości i której miejscem zamieszkania jest dana miejscowość (art. 25 Kodeksu cywilnego). Zatem o miejscu zamieszkania nie decyduje zameldowanie, ale fakt przebywania w danej miejscowości z zamiarem stałego pobytu. Jeśli jest to spełnione, należy udać się do urzędu gminy i poprosić o formalne uznanie za stałego mieszkańca i wpisanie do rejestru wyborców danej miejscowości. Wpisanie do stałego rejestru wyborców jest czynnością techniczną. Potwierdza ono jedynie fakt stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

Gorąco zachęcamy do zagłosowania w wyborze Sołtysa Sulistrowic wszystkich stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania!